Nhân viên văn phòng / Personal de Oficina

Ann Lee                     Đăng ký

Yolanda Pena            Thư ký đấu thầu

Teresa Montoya        Trợ lý Pals

Anthony DiIorio        Thủ quỹ

Martha Gomez             Chuyên gia tài nguyên song ngữ


Giờ hành chính

Văn phòng trường mở cửa từ 8 giờ sáng. đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Du khách phải báo cáo với văn phòng để đăng nhập và lấy thẻ nhận dạng. Sự hợp tác của bạn trong vấn đề này là cần thiết để duy trì an ninh trong tòa nhà.


Ann Lee    Người đăng ký

Yolanda Pena Secretaria

Teresa Montoya Ban Thư ký Giáo dục Đặc biệt

Anthony DiIorio Thủ quỹ

Martha Gomez  Especialista en recursos bilingües

 

Horas de oficina

La oficina de la escuela está abierta de 8 giờ sáng. 5 giờ chiều., de lunes a dây leo. Los visitantes deben presentarse en la oficina para registerrarse y obtener una etiqueta de Idificación. Su HTXración en este asunto es necesaria para mantener la seguridad en el edificio.