Phòng khám / Clínica

Phòng khám mở cửa trong giờ học. Một y tá sức khỏe cộng đồng được chỉ định đến Key School / Escuela Key hai đến ba ngày một tuần và một trợ lý y tá túc trực hàng ngày. Số điện thoại của phòng khám là (703) 228-8480. Một số ngày trong mùa thu được thiết lập cho các ngày Kiểm tra Thị lực và Thính lực cho tất cả học sinh đang học lớp ba hoặc những học sinh mới vào Trường Key. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu kết quả của con họ đảm bảo một cuộc đánh giá thị lực hoặc thính giác chuyên nghiệp.

Vui lòng kiểm tra liên kết y tế học đường bên dưới để biết những dịch vụ y tế khác nhau được cung cấp trong phòng khám, đơn thuốc dành cho học sinh có vấn đề về sức khỏe, đơn đăng ký, chính sách chí và các tài nguyên giáo dục khác có thể hữu ích cho cộng đồng Key.

http://health.arlingtonva.us/public-health/school-health/

Elizabeth Hans  - Y tá

  • 703.228.8484

Vilma Guillen-Alashwal  - Trợ lý y tá

  • 703.228.8480

Các biểu mẫu thường được sử dụng:

  1. Giấy phép cho Thuốc
  2. Gói ACE
  3. Kế hoạch Hành động Dị ứng
  4. Kế hoạch hành động cho bệnh hen suyễn

La clínica está abierta durante el horario escolar. Una enfermera de salud pública está asignada a Key Key / Escuela Key dos o tres días a la semana y un auxiliar de enfermería está trabajando diariamente. El número de teléfono de la clínica es (703) 228-8480. Varios días en el otoño están configurados para los días de Revisión y Audición para todos los estudiantes que están en tercer grado o aquellos que han ingresado recientemente a Key School. Los padres sontifyados si los resultados de su hijo justifican una evaluación profesional de visión o audición.

Consulte el enlace de salud escolar a continueación para averiguar qué servicios de salud diferentes se ofrecen en la clínica, formularios de medicamentos para estudiantes con problemas de salud, formularios de inscripción, la política serunidadata y otros recursosen comunidad que dệt vỗ tay.

http://health.arlingtonva.us/public-health/school-health/

Elizabeth Hans - Enfermera

Vilma Guillen-Alashwal - Enfermera Auxiliar

Formularios de uso frecuente:

  1. autorización para dược phẩm
  2. Gói ACE
  3. plan de acción para la alergia
  4. plan de acción para el asma