apsmain

Đăng ký người đi kèm tình nguyện / Đăng ký tình nguyện viên của Acompañante

Hãy đăng ký trong Hệ thống APS Raptor để bắt đầu quá trình xác minh cho các tình nguyện viên. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi tại Escuela Key.


Regístrese en el Sistema APS Raptor para comenzar el proceso de Verificación para Voluntarios. Gracias bởi ayudarnos en Escuela Key.

 

Hệ thống Raptor