Thư kích hoạt ParentVUE đã được gửi về nhà / Las Cartas de Activación de ParentVUE fueron enviadas a casa

QUAN TRỌNG! Phụ huynh - nếu bạn không nhận được Thư kích hoạt ParentVUE, vui lòng đến Văn phòng chính.


QUAN TRỌNG! Padres - Si ustedes no Recogbieron una carta de Activación para ParentVUE, por ủng hộ venga a la oficina hiệu trưởng.

 

thư vue phụ huynh