“Charla” - Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tại nhà

xem hình tự động Tiếng Anh ngày 7 tháng 2 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 3 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 4 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 5 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 6 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 7 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 8 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 9 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 10 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 11 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 12 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 13 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 14 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 15 Charla (XNUMX) Tiếng Anh ngày 7 tháng 16 Charla (XNUMX)