Tháng: Tháng Mười Một 2019

Các đề xuất thay đổi ranh giới- Trường trọng điểm để di chuyển SY21.22 / Propuestas de Cambio de Límite: Escuela Key para mover AE21.22

Trong cuộc họp cộng đồng vào ngày 9 tháng 2021 về Kế hoạch Trường Tiểu học cho năm 1, APS đã trình bày bản cập nhật về hai đề xuất chuyển một số trường tiểu học và về ý kiến ​​đóng góp của các bên liên quan cho đến nay. Dựa trên phân tích thông tin nhận được cho đến nay, nhân viên khuyến nghị tập trung vào Đề xuất 2 và chia sẻ rằng Đề xuất 1 sẽ không tiến bộ trong quá trình lập kế hoạch này. ĐỀ XUẤT XNUMX CHUYỂN ĐI […]