Chính sách và Thủ tục / Chính sách y Thủ tục

Vui lòng xem lại tất cả các chính sách và thủ tục của chúng tôi, được liệt kê ở bên trái. Phụ huynh có trách nhiệm nắm rõ tất cả các chính sách.

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Elementary-Parent-Guide.pdf

 


Sửa đổi todas nuestras políticas y procedureimientos, enumerados a la izquierda. Los padres con trai đáp ứng de estar quen thuộc con todas las políticas.

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Elementary-Parent-Guide.pdf