Tài Nguyên Cho Giáo Viên

Tài Nguyên Cho Giáo Viên

Tài nguyên dựa trên web

Tính cách - Hướng dẫn và kế hoạch giảng dạy giáo dục tính cách, gắn liền với từng trụ cột chính: Sự tôn trọng, Sự đáng tin cậy, Trách nhiệm và Lòng tốt (Quan tâm).

Xem:  http://resources.charactercounts.org/free-resources/

GoodCharacter.com - Trang web liên kết đến các tài nguyên dành cho giáo viên và phụ huynh.

Xem: http://www.goodcharacter.com/TeacherResources.html