apsmain

Canvas

cổng canvas

NHẤP VÀO ICON ĐỂ TRUY CẬP

ID:  Sinh viên sử dụng Thẻ sinh viên của bạn. Giáo viên sử dụng firstname.lastname.

PW:  Học sinh sử dụng mật khẩu 6 chữ số của bạn. Giáo viên sử dụng mật khẩu APS của bạn.