apsmain

Nghiên cứu song ngữ và song ngữ / Investigación Bilingüe y de Lenguaje Dual

Có rất nhiều nghiên cứu và bằng chứng ủng hộ những lợi ích của giáo dục song ngữ.


Hay mucha Invesación y evidencia que respalda los inheritos de la educationación bilingüe.

 

Đại học Illinois - Nói sâu hơn về ngôn ngữ

Collier Thomas - Hiệu quả đáng kinh ngạc của giáo dục song ngữ cho tất cả mọi người

Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng

Người học gặp rủi ro và song ngữ: Đó có phải là một ý tưởng tốt?

Ảnh hưởng nhận thức của song ngữ: Trải nghiệm ngôn ngữ dẫn đến thay đổi nhận thức như thế nào